Loopbaan en burgerschap

Loopbaan en Burgerschap (LB) voor het MBO

Kwalificatieeisen Loopbaan en Burgerschap

Het MBO kent een drievoudige kwalificering: leren, loopbaan en burgerschap. Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Elke deelnemer moet ook voldoen aan de kwalificatie‐eisen loopbaan en burgerschap. In alle kwalificatiedossiers is een verwijzing opgenomen naar de kwalificatie‐eisen van loopbaan en burgerschap. Deze eisen zijn volgens de kwalificatiedossiers ‘onlosmakelijk verbonden’ met de eisen gesteld in die dossiers en vormen samen de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs en voor de verwerving van het diploma, die uit de wet voortvloeien. Om het MBO‐diploma te halen moet de deelnemer zich in voldoende mate inspannen voor en deelnemen aan ‘Loopbaan en Burgerschap’.

Programma Loopbaan en Burgerschap

Om aan de inspanningsverplichting te voldoen hebben we een LB-verantwoordingsdocument, studiematerialen, protocollen, mentorformulieren en een online 'loopbaanvolgsysteem' (Edupas: educatief paspoort). De basis vormen de, in de studiematerialen opgenomen competentieopdrachten. Deze praktische opdrachten worden ondersteund met de benodigde theorie en verwerkingsopdrachten. Middels protocollen kan dan vastgesteld worden of de deelnemer zich voldoende heeft ingespannen. De eisen:

  • Loopbaan: De deelnemer toont een actieve en ‘professionele’ studie- en beroepshouding bij alle geroosterde lessen cq. activiteiten (inclusief aanwezigheid) per onderwijsperiode;
  • Burgerschap: De deelnemer heeft ten minste het aantal producten opgeleverd, dat samen voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot voor het behalen van het diploma nodig is.

Modulair aanbod

1. Verantwoordingsdocument: Het gratis te downloaden verantwoordingsdocument behelst de verantwoording van de inrichting van onderwijs en examinering van Loopbaan & Burgerschap met betrekking tot alle deelnemers die een opleiding volgen gebaseerd op kwalificatiedossiers vanaf 2012. Dit document is bedoeld voor alle betrokkenen bij Loopbaan & Burgerschap. Te denken valt hierbij aan: teamleiders met LB in portefeuille, docenten L&B en examencommissies. Dit document bevat de noodzakelijke verantwoordingsonderdelen gebaseerd op geldende wet‐ en regelgeving. De daadwerkelijke invulling van het onderwijs, waaronder opbouw en invulling van de lessen, methodegebruik en lesmateriaal, kunnen wellicht per regio, locatie of per docent verschillen.

2. Studieboeken: We hebben een groot modulair aanbod aan boeken en E+Boeken (papier én digitaal) waardoor scholen keuzevrijheid hebben.

3. Digiplein: De digitale ondersteuning voor zowel studenten (gekoppeld aan aanschaf boeken) als docenten (gratis) is te vinden in Digiplein (digitaal leermiddelenplein). Op basis van rechten kunnen docenten naast het leerlingenmateriaal ook gebruiken maken van bijvoorbeeld protocollen, toets- en traingsmateriaal, extra opdrachten. De meeste bestanden zijn open waardoor docenten deze kunnen aanpassen naar eigen wensen.

4. Edupas: Het online loopbaanvolgsysteem is voor zowel studenten (gekoppeld aan aanschaf boeken) als docenten (gratis) te vinden in Digiplein (digitaal leermiddelenplein). Edupas is van de leerlingen zelf, ze kunnen het dus meenemen naar vervolgopleidingen of zelf hun latere werkgevers. De studenten houden hun CV, loopbaanaspecten, presentie, competenties en bewijslasten bij. De studenten geven rechten aan docenten, BPV-begeleiders, werkgevers, etc. Edupas is bedoeld als een 'leven lang lerendossier'.

5. Coachingsformulieren. We bieden zogenaamde POP-sets (30 A3-invulformulieren) aan zodat mentoren hun leerlingen kunnen volgen. Begeleiden begint namelijk met het vastleggen en bijhouden van gegevens.

6. Competentietrainingsboeken. Studenten kunnen wel eens vastlopen op een competentiebeperking. Voor begeleiders hebben we trainingsboeken waarmee studenten inzicht krijgen in hun competenties en deze kunnen verbeteren.

Voor meer informatie: Jeroen van Esch (j.vanesch@uitgeversgroep.nl , 073-6130309).

 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software