Algemene voorwaarden

Onder de onderstaande subkoppen vind je meer informatie over onze algemene voorwaarden. 

Betalings- en leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN
Op alle leveringen van Educatieve Uitgeversgroep B.V. zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Educatieve Uitgeversgroep B.V. levert producten en diensten van o.a. Uitgeverij De Toerist en Uitgeverij De Dienst. 

ARTIKEL 2 - LEVERINGEN
Bij bestellingen die voor 12.00 uur binnen zijn, worden de leverbare materialen (LET OP: wij leveren alleen de meest recente druk!) op de volgende wijze uitgeleverd:

- Hoogseizoen - juni t/m september - maximaal 5 werkdagen na besteldatum.
- Laagseizoen - oktober t/m mei - maximaal 3 werkdagen na besteldatum.

Het materiaal wordt, afhankelijk van de grootte van de bestelling, per PostNL, per DHL-palletvervoer of met eigen pakketdienst verzonden. Educatieve Uitgeversgroep B.V. is niet aangesloten bij een vervoerscentrale.

ARTIKEL 3 – BETALING
Het eigendomsrecht op papieren uitgaven gaat in op moment van betaling. Het eigendomsrecht op digitale uitgaven (licenties) gaat in op moment van betaling en is geldig gedurende de licentieduur. Elke levering wordt inclusief pakbon en factuur verstuurd. Indien de factuur naar een ander adres verstuurd moet worden, dient dat bij de bestelling vermeld te worden. Indien niet online besteld en betaald (Ideal) wordt, wordt de factuur per e-mail toegezonden. Na betaling worden de materialen binnen bovengenoemde levertermijnen geleverd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan deze uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het incassobureau, met een minimum van 20% van het totaalbedrag, alsmede eventuele bijkomende kosten. Educatieve Uitgeversgroep B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een leverstop te hanteren, wanneer de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN
Klachten over het geleverde materiaal en/of de factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 5 – MANCO’S
Manco’s (gefactureerde maar niet geleverde materialen) dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 6 – ZEKERHEID BETALING
Educatieve Uitgeversgroep B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan tegemoet is gekomen.

ARTIKEL 7 – RETOURNEREN
Educatieve Uitgeversgroep B.V. kent het recht van retour, vooropgesteld dat de goederen (boeken en/of licenties) niet gebruikt en/of geactiveerd zijn, onbeschadigd en van de juiste druk voorzien zijn. Afgekeurde goederen worden niet gecrediteerd en liggen tot vier weken na creditnotadatum ter inzage op het adres van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.

A. Particulieren hebben het recht om materialen, na overleg, binnen twee weken na factuurdatum te retourneren.

B. Niet-particuliere afnemers hebben voor hun bestellingen in de maanden juni t/m september, uiterlijk tot en met 30 november het recht op een retouraanvraag van materialen, besteld in de maanden juni t/m september. Na akkoord dienen de te retourneren materialen uiterlijk binnen 7 dagen in het bezit te zijn van Educatieve Uitgeversgroep B.V. In de maanden oktober t/m mei hebben niet-particuliere afnemers het recht om bestelde materialen binnen vier weken na factuurdatum te retourneren. Van de bestelde materialen geldt een maximaal recht van retour van 10% per bestelde titel met uitzondering van de materialen die door ons zijn aangegeven als 'beperkt leverbaar', waarvoor geen recht van retour geldt.

ARTIKEL 8 – MISDRUKKEN 
Misdrukken kunnen direct ter ruiling geretourneerd worden onder bijsluiting van de misdruk(ken) en een volledig gespecificeerde geleidenota (omschrijving op pakbon/factuur) naar Educatieve Uitgeversgroep B.V., Antwoordnummer 10784, 5200 WB, ’s-Hertogenbosch.

ARTIKEL 9 – AUTEURSRECHT
Voor zover op de betreffende publicaties niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties bij Educatieve Uitgeversgroep B.V. Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
Educatieve Uitgeversgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie in de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT 
Als overmacht zullen worden aangemerkt, alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van dien aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerieën, transportmogelijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Educatieve Uitgeversgroep B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Educatieve Uitgeversgroep B.V. geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 12 – GEDEPONEERD
De betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s‑Hertogenbosch.

ARTIKEL 13 – VERZENDKOSTEN
Afnemers krijgen hun bestelling bij een minimaal factuurbedrag van € 1.500,- franco geleverd. Bij een bestelling met een factuurbedrag van minder dan € 1.500,- worden standaard de volgende verzendkosten in rekening gebracht:

1-2 boeken € 4,95
3-5 boeken € 7,95
6-10 boeken € 9,95
11-20 boeken € 11,95
21-30 boeken € 12,50
31-40 boeken € 15,00
41-50 boeken € 20,00
51 boeken en meer € 25,00

1-5 licenties € 1,00
6 en meer licenties € 4,95

Er gelden op bepaalde artikelen uitzonderingen op bovengenoemde verzendkosten
(zie www.uitgeversgroep.nl).

ARTIKEL 14 – KORTING
Voor particuliere afnemers geldt geen korting. Voor boekhandels afnemers wordt jaarlijks in december een korting bepaald voor het volgende jaar. Deze korting van 5%, 10%, 12,5% of 15% is afhankelijk van het aantal afgenomen exemplaren en het bestel-, betaal- en retourzendgedrag van het afgelopen jaar. Docenten kunnen zogenaamde presentexememplaren (inkijkexemplaren) tegen gereduceerde tarieven verkrijgen. Deze exemplaren zijn niet bedoeld voor leerlingen / studenten. Afhankelijk van de grootte van het docententeam kunnen maximaal 3 presentexemplaren per titel per schooljaar besteld worden. 

ARTIKEL 15 – BESTELLING
Alle publicaties kunnen uitsluitend schriftelijk of digitaal besteld worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van een eigen bestelformulier of het bestelformulier van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Dit kan gemaild, gefaxt of opgestuurd worden. Daarbij dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

- titel en auteur(s);
- ISBN-nummer;
- het aantal gewenste exemplaren;
- naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller;
- ter attentie van wie en naar welk adres bestelling en factuur gestuurd dienen te  worden: naam school, afdeling, locatie, adres, evt. kostenplaats t.b.v. schooladministratie
- Wij leveren alleen de meest recente druk.

Gebruikersvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIE EN VOORWAARDEN
Onder elektronische uitgaven worden bedoeld alle via de website(s) van de gedistribueerde uitgaven zoals onderwijssites, E-Boeken, digitale onderwijsondersteuning in de vorm van tekst, audio en video.  Op alle via de website(s) van de gedistribueerde uitgaven van Educatieve Uitgeversgroep B.V. zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Educatieve Uitgeversgroep B.V. levert elektronische uitgaven van o.a. Uitgeverij De Toerist en Uitgeverij De Dienst waarvoor deze voorwaarden ook gelden. 

ARTIKEL 2 - LEVERINGEN
De toegang van elektronische uitgaven is geregeld via licenties. De gebruiker dient hiervoor een account aan te maken via Digiplein op www.uitgeversgroep.nl. Licenties worden binnen drie dagen na bestelling geleverd per mail of per post (PostNL).

ARTIKEL 3 – BETALING
Het gebruikersrecht  op elektronische uitgaven gaat in op moment van betaling en is geldig gedurende de licentieduur. Elke levering wordt inclusief licentiecode en factuur verstuurd. Indien de factuur naar een ander adres verstuurd moet worden, dient dat bij de bestelling vermeld te worden. Indien niet online besteld en betaald (Ideal) wordt, wordt de factuur per e-mail toegezonden. Na betaling worden de licenties binnen bovengenoemde levertermijnen geleverd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan deze uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het incassobureau, met een minimum van 20% van het totaalbedrag, alsmede eventuele bijkomende kosten. Educatieve Uitgeversgroep B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een leverstop te hanteren, wanneer de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN
Klachten over de geleverde elektronische uitgaven en/of de factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 5 – MANCO’S
Manco’s (gefactureerde maar niet geleverde elektronische uitgaven) dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 6 – ZEKERHEID BETALING
Educatieve Uitgeversgroep B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan tegemoet is gekomen.

ARTIKEL 7 – RETOURNEREN
Educatieve Uitgeversgroep B.V. kent het recht van retour, na overleg en binnen twee weken na factuurdatum te retourneren, vooropgesteld dat de elektronische uitgaven niet geactiveerd zijn in indien verkregen via een envelop ook nog ongeopend en onbeschadigd zijn. Afgekeurde enveloppen worden niet gecrediteerd en liggen tot vier weken na creditnotadatum ter inzage op het adres van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 8 – MISDRUKKEN 
Misdrukken van enveloppen kunnen direct ter ruiling geretourneerd worden onder bijsluiting van de misdruk(ken) en een volledig gespecificeerde geleidenota (omschrijving op pakbon/factuur) naar Educatieve Uitgeversgroep B.V., Antwoordnummer 10784, 5200 WB, ’s-Hertogenbosch.

ARTIKEL 9 – AUTEURSRECHT
Voor zover op de betreffende publicaties niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties bij Educatieve Uitgeversgroep B.V. Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Educatieve Uitgeversgroep B.V.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
Educatieve Uitgeversgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie in de door Educatieve Uitgeversgroep B.V. uitgegeven publicaties.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT 
Als overmacht zullen worden aangemerkt, alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van dien aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerieën, transportmogelijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Educatieve Uitgeversgroep B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Educatieve Uitgeversgroep B.V. geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 12 – GEDEPONEERD
De betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s‑Hertogenbosch.

ARTIKEL 13 – VERZENDKOSTEN
Afnemers krijgen hun bestelling bij een minimaal factuurbedrag van € 1.500,- franco geleverd. Bij een bestelling met een factuurbedrag van minder dan € 1.500,- worden standaard de volgende verzendkosten bij elektronische uitgaven in rekening gebracht:

1-5 licenties € 1,00
6 en meer licenties € 4,95

ARTIKEL 14 – KORTING
Voor particuliere afnemers geldt geen korting. Voor boekhandels afnemers wordt jaarlijks in december een korting bepaald voor het volgende jaar. Deze korting van 5%, 10%, 12,5% of 15% is afhankelijk van het aantal afgenomen exemplaren en het bestel-, betaal- en retourzendgedrag van het afgelopen jaar. Docenten kunnen zogenaamde presentexememplaren (inkijkexemplaren) tegen gereduceerde tarieven verkrijgen. Deze exemplaren zijn niet bedoeld voor leerlingen / studenten. Afhankelijk van de grootte van het docententeam kunnen maximaal 3 presentexemplaren per titel per schooljaar besteld worden. 

ARTIKEL 15 – BESTELLING
Alle elektronische uitgaven kunnen uitsluitend schriftelijk of digitaal besteld worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van een eigen bestelformulier of het bestelformulier van Educatieve Uitgeversgroep B.V. Dit kan gemaild, gefaxt of opgestuurd worden. Daarbij dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

- titel en auteur(s);
- ISBN-nummer;
- het aantal gewenste licenties;
- naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller;
- ter attentie van wie en naar welk adres bestelling en factuur gestuurd dienen te
  worden: naam school, afdeling, locatie, adres, evt. kostenplaats t.b.v. schooladministratie
- Wij leveren alleen de meest recente druk.

 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media

live chat software